Thứ Bảy, 24/08/2019
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Hiệp Định Thương Mại

Hiệp Định Giữa Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Nhật Bản Về Tự Do, Xúc Tiến Và Bảo Hộ Đầu Tư

Thứ Tư, 25/04/2012 09:33
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Tokyo

 

Ngày ký: 14/11/2003

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản

Posted By hanh read more

Hiệp Định Thương Mại Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Vương Quốc Ma Rốc

Thứ Tư, 25/04/2012 09:23
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Rabat

 

Ngày ký: 28/06/2001

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương Quốc Marốc

Posted By hanh read more

Hiệp Định Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Dim-ba-bu-ê

Thứ Tư, 25/04/2012 09:12
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Hà Nội

 

Ngày ký: 28/09/2001

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ DIM-BA-BU-Ê

Posted By hanh read more

Hiệp Định Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Công-gơ

Thứ Tư, 25/04/2012 08:58
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Brazzaville

 

Ngày ký: 27/10/2002

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CỘNG HOÀ CÔNG-GÔ

Posted By hanh read more

Hiệp Định Thương Mại Và Hợp Tác Kinh Tế, Khoa Học Và Kỹ Thuật Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Nước Cộng Hoà Man-ta

Thứ Tư, 25/04/2012 08:04
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Valletta

 

Ngày ký: 30/11/1977

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Cộng hoà Man-ta

Posted By hanh read more

Hiệp Định Thương Mại Và Hợp Tác Kinh Tế, Khoa Học kỹ Thuật Giữa Chính Phủ nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Irac

Thứ Tư, 25/04/2012 07:55
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Baghdad

 

Ngày ký: 15/11/2002

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ Cộng hoà Irăc

Posted By hanh read more

Hiệp Định Về Thương Mại Và Hợp Tác Kinh Tế, Khoa Học Kỹ thuật Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính phủ Nước Cộng Hoà Ghi Nê Xích Đạo

Thứ Tư, 25/04/2012 07:47
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Hà Nội

 

Ngày ký: 20/09/1977

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Cộng hoà Ghi Nê Xích Đạo

Posted By hanh read more

Hiệp Định Hợp Tác kinh Tế Và Thương Mại Giữa Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Pêru

Thứ Tư, 25/04/2012 07:38
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Hà Nội

 

Ngày ký: 03/07/1998

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Pê ru

Posted By hanh read more

Hiệp Định Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hòa U-dơ-bê-ki-xtan Về Việc Thành Lập uỷ Ban Liên Chính Phủ Việt Nam U-dơ-bê-ki-xtan Về Hợp Tác Kinh Tế - Thương Mại Và Khoa Học Kỹ Thuật

Thứ Tư, 25/04/2012 07:25
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Hà Nội

 

Ngày ký: 28/03/1996

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ Cộng hòa U-dơ-bê-ki-xtan

Posted By hanh read more

Hiệp Định Về Hợp Tác Thương Mại, Kinh Tế Và Kỹ Thuật Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Vương Quốc Thái Lan

Thứ Tư, 25/04/2012 07:18
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Bangkok

 

Ngày ký: 11/01/1978

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ Vương quốc Thái Lan

Posted By hanh read more

Nghị Định Thư Sửa Đổi Hiệp Định Hợp Tác Thương Mại, Kinh Tế Và Kỹ Thuật Giữa Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Vương Quốc Thái Lan

Thứ Tư, 25/04/2012 07:12
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Hà Nội

 

Ngày ký: 16/01/1992

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ Thái Lan

Posted By hanh read more

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Mô-dăm-bích

Thứ Ba, 24/04/2012 09:07
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Maputo

 

Ngày ký: 14/11/2003

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ MÔ-DĂM-BÍCH

Posted By hanh read more

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Na-mi-bi-a

Thứ Ba, 24/04/2012 08:58
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Hà Nội
 

 

Ngày ký: 30/05/2003

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ NA-MI-BI-A

Posted By hanh read more

Hiệp Ðịnh Thương Mại Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hoà Liên Bang Ni-giê-ri-a

Thứ Ba, 24/04/2012 08:53
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Abuja

 

Ngày ký: 21/06/2001

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ LIÊN BANG NI-GIÊ-RI-A

Posted By hanh read more

Hiệp Định Về Khuyến Khích Và Bảo Hộ Đầu Tư Giữa Chính Phủ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Cộng Hoà Armenia

Thứ Sáu, 13/04/2012 10:14
PDF. Print. Print.

Nơi ký kết: Hà Nội
 

 

Ngày ký: 12/12/1992

 

Danh sách thành viên tham gia ký kết: Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Armenia

Posted By hanh read more

Pages

Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.