Chủ Nhật, 21/10/2018
064.358.3925 (VT)  
Chinese Vietnamese

Khối doanh nghiệp FDI đang xuất siêu hơn 8,3 tỷ USD

Thứ Năm, 17/08/2017 09:50
PDF. Print. Print.

Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 7/2017 đạt mức thặng dư 1,9 tỷ USD, đưa thặng dư của khối này trong 7 tháng/2017 đạt 8,31 tỷ USD.

 

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 7/2017 đạt  35,08 tỷ USD, giảm 2,2% so với tháng trước. Qua đó đưa kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 7 tháng đầu năm 2017 đạt 233,13 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước.

 

Trong đó, xuất khẩu trong tháng 7/2017 đạt 17,67 tỷ USD, giảm 0,7% so với tháng 6/2017 và kim ngạch xuất khẩu 7 tháng/2017 đạt 115,3 tỷ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước.

 

Nhập khẩu trong tháng 7/2017 đạt hơn 17,4 tỷ USD, giảm 3,8% so với tháng trước, qua đó đưa kim ngạch nhập khẩu 7 tháng/2017 đạt 117,83 tỷ USD, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2016.

 

Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 7/2017 đạt 22,41 tỷ USD, giảm 3,3% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 7 tháng/2017 đạt gần 151,98  tỷ USD, tăng 23,1%, tương ứng tăng 28,55 tỷ USD, so với cùng kỳ năm trước.

 

Cụ thể, xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 7/2017 đạt hơn 12,15 tỷ USD, giảm 1,6% so với tháng trước và 7 tháng/2017 đạt  81,09 tỷ USD, tăng 19,8%, tương ứng tăng hơn 13,38 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng đạt 10,24 tỷ USD, giảm 5,3% so với tháng trước và 7 tháng/2017 đạt 70,89 tỷ USD, tăng 27,2%, tương ứng tăng gần 15,17 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

 

Trong khi đó, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn hoàn toàn trong nước trong tháng 7/2017 đạt kim ngạch 12,67 tỷ USD, giảm 0,2%, tương ứng giảm 31 triệu USD so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất nhập khẩu của khối này trong 7 th​áng/2017 đạt 81,15 tỷ USD, tăng 17,6%, tương ứng tăng 12,12 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. 

 

Trong đó, xuất khẩu của khối doanh nghiệp hoàn toàn vốn trong nước tháng 7/2017 đạt hơn 5,52 tỷ USD, tăng 1,3%, tương ứng tăng 73 triệu USD, so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu của khối này 7 tháng/2017 đạt hơn 31,21 tỷ USD, tăng 16,4%, tương ứng tăng 4,83 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

 

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu của nhóm doanh nghiệp hoàn toàn vốn trong nước tháng 7/2017 đạt hơn 7,16 tỷ USD, giảm 1,4%, tương ứng giảm 104 triệu USD so với tháng trước. Đưa kim ngạch nhập khẩu của khối này 7 tháng/2017 đạt 46,94 tỷ USD, tăng 18,4%, tương ứng tăng gần 7,23 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

 

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 7/2017 cả nước thặng dư 266 triệu USD, đưa cán cân của cả nước 7 tháng/2017 thâm hụt gần 2,53 tỷ USD. Trong đó, cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 7/2017 đạt mức thặng dư 1,9 tỷ USD, đưa thặng dư của khối này trong 7 tháng/2017 đạt 8,31 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn hoàn toàn trong nước tháng 7/2017 thâm hụt 1,64 tỷ USD, đưa thâm hụt của nhóm này trong 7 tháng/2017 là 12,72 tỷ USD.

 

Hòa Lộc

Nguồn: Doanh Nghiệp Việt Nam

Xuất Nhập Khẩu: 
Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Liên Hệ
Designed by Glofo.